LVR Flote

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

LVR FLOTE
PRIVĀTUMA POLITIKA

Saturs

  1. Vispārīga informācija
  2. Kas ir personas dati
  3. Personas datu apstrādes mērķis
  4. Personas datu apstrādes likumība
  5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
  6. Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  7. Personas datu saņēmēji
  8. Personas datu glabāšanas termiņš
  9. Datu drošība
  10. Jūsu tiesības

1. Vispārīga informācija

SIA “LVR Flote” (turpmāk tekstā – LVR Flote vai mēs) ir komercsabiedrība, kas sniedz ostu tehniskos pakalpojumus. Mēs veicam hidrogrāfiskos mērījumus, uzturam navigācijas tehniskos līdzekļus Rīgas brīvostas apsaimniekošanas rajonā, sniedzam loču transfēra pakalpojumus, nodrošinām ostas objektu būvuzraudzību, veicam avārijas seku likvidāciju uz ūdens un sauszemes, nodrošinām ledus laušanu, iznomājam mums piederošos kuģus un veicam Rīgas brīvostas infrastruktūras apsaimniekošanas darbus. Mūsu mērķis ir būt par kvalitatīvāko ostas tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā, un ar sniegto pakalpojumu klāstu dot pienesumu ostu konkurētspējai.
LVR Flote ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai politikai (turpmāk tekstā – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, kādam nolūkam mēs iegūstam personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Attiecībā uz Jūsu personas datiem, kas nepieciešami caurlaides saņemšanai iekļūšanai Rīgas brīvostas teritorijā (ja tā tiek pasūtīta ar mūsu starpniecību), mēs darbojamies datu apstrādātāja statusā (pārzinis – Rīgas brīvostas pārvalde, nodokļu maksātāja kods 90000512408, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010).
Mums adresētu korespondenci lūdzam sūtīt uz mūsu juridisko adresi vai info@lvrflote.lv . Saziņai ar LVR Flote datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz elektronisko pasta adresi dati@lvrflote.lv 
Šī Privātuma politikas redakcija ir spēkā no 2020. gada 19.marta. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta LVR Flote mājaslapā. Privātuma politika papīra formātā ir pieejama LVR Flote juridiskajā adresē.

2. Kas ir personas dati

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā LVR Flote, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona mums iesniedz personas datus – elektroniski, rakstiski vai telefoniski.

3. Personas datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem (mērķiem):

LVR Flote nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde, kā arī līgumu par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu noslēgšana un izpilde. Šim mērķim mēs apstrādājam tos personas datus, kas nepieciešami dalībai iepirkumos, līgumu noslēgšanai un izpildei, pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai, pretenziju iesniegšanai, izskatīšanai un apstrādei, un tamlīdzīgiem nolūkiem.

Darbinieku atlase. Mēs apstrādājam to personu datus, kuras ir izteikušas vēlēšanos pretendēt uz vakantajām darba vietām LVR Flote. Darbinieku atlases procesā iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta atbilstību amatam. Mēs nepieprasām datus, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim amatam. Mēs arī nepieprasām informāciju, kas nav nepieciešama atbilstības amatam izvērtējumam, kā arī, ievērojam Darba likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz informācijas pieprasīšanu. Atsauksmes no iepriekšējām darba vietām mēs iegūstam tikai pie nosacījuma, ja pretendents tam iepriekš ir devis rakstisku piekrišanu. Pretendentu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šajā politikā atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Savu darbinieku, praktikantu un citu nodarbināto personas datus mēs apstrādājam atbilstoši Darba likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Grāmatvedības un lietvedības kārtošana. LVR Flote kārto grāmatvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tā ietvaros, nepieciešamajā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek apstrādāti personas dati. Mēs arī apstrādājam personas datus, lai kārtotu LVR Flote ienākošo un izejošo korespondenci, apstrādātu iesniegumus un pieprasījumus un atbildētu uz tiem, izsniegtu izziņas, veiktu saraksti un kārtotu citus ar lietvedības vešanu saistītus jautājumus.

Videonovērošana. Drošības, uzraudzības un īpašuma aizsardzības nolūkos LVR Flote objektos un teritorijā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts atbilstoši nepieciešamībai.

Iekļūšana LVR Flote pārziņā esošajos objektos. Mūsu objekti atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, kas ir pakļauta īpašam caurlaižu un apsardzes režīmam. Lai iekļūtu Rīgas brīvostas teritorijā, ir nepieciešams saņemt caurlaidi, ko izsniedz Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policija. Caurlaides saņemšanai ir nepieciešams iesniegt šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, tad personas identifikācijas numuru vai dzimšanas datumu, un personu apliecinoša dokumenta datus). Ja teritorija tiek apmeklēta ar transportlīdzekli, jānorāda transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs. Bez šo datu iesniegšanas caurlaides saņemšana nav iespējama. Mēs nodrošinām caurlaides saņemšanu mūsu objektu apmeklējumam atbilstoši nepieciešamībai. No Jums saņemtajiem personas datiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss un pēc to ievades Rīgas brīvostas pārvaldes caurlaižu pasūtīšanas sistēmā dati tiks dzēsti saskaņā ar LVR Flote Lietu nomenklatūru. Autokravu pārvadātājiem pie iebraukšanas Rīgas brīvostas teritorijā un izbraukšanas no tās papildus ir jāuzrāda transportlīdzekļa un tā piekabes reģistrācijas apliecība.

Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

LVR Flote rīkotie pasākumi. Ja pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana vai filmēšana, tiek iegūti dati par personas atrašanos konkrētā vietā un laikā, personas vizuālo izskatu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un vizuālo izskatu. Ja pasākuma laikā tiek rīkoti konkursi, tad balvas saņemšanai var būt nepieciešami tādi dati kā vārds, uzvārds un kontaktinformācija balvas saņemšanai, vai kādi citi dati atbilstoši pasākuma vai konkursa raksturam.

Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot datu subjektu pirms šo datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

4. Personas datu apstrādes likumība

LVR Flote apstrādā personas datus tikai leģitīmiem mērķiem, ja ir vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

LVR Flote netiek īstenota automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp datu profilēšana.

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam datu subjektu īpašo kategoriju datus. Izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja to paredz likums (piemēram, tiek apstrādāti atzinumi par darbinieku veselības stāvokli) vai tie tiek apstrādāti pēc datu subjekta iniciatīvas, vai, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vitālas intereses, piemēram, sakarā ar datu subjekta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību vai citās ārkārtas situācijās.

6. Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

6.1. LVR Flote mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi burtu un ciparu faili, ko mēs uzglabājam Jūsu pārlūkā vai Jūsu ierīces cietajā diskā. Ir dažāda veida sīkdatnes, ko izmantojam dažādiem mērķiem; taču kopumā, sīkdatnes mums palīdz atšķirt Jūs no citiem mājaslapas lietotājiem. Tādējādi mēs varam mūsu mājaslapas apmeklētājiem atvieglot tās izmantošanu un to uzlabot. Jūs jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu izmantošanu, aktivizējot sava pārlūka iestatījumus, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu daļas vai visu sīkdatņu izmantošanas.

Mūsu mājaslapā var būt saites uz trešo personu mājaslapām. Šīm trešajām personām ir sava, ar LVR Flote nekādā veidā nesaistīta, privātuma politika. LVR Flote nenes nekādu atbildību par šo mājaslapu lietošanas noteikumiem un to privātuma politiku.

7. Personas datu saņēmēji

Mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem subjektiem tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm u.tml.).

Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā par noslēgtā līguma izpildi, parāda piedziņu u.tml.).

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz pildīt normatīvajos aktos paredzētos pienākumus un administrēt savu darbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes; mūsu informācijas tehnoloģiju, programmatūras un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; dokumentu kopēšanas, skenēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu sniedzēji; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām paziņojumus un informāciju; trešās personas, kas nodrošina LVR Flote organizētos pasākumus un tamlīdzīgi.

Kā norādīts Privātuma politikas 3. nodaļā, mēs nododam Jūsu datus Rīgas brīvostas pārvaldei gadījumos, kad Jums ir nepieciešama caurlaide Rīgas brīvostas teritorijā atrodošos LVR Flote objektu apmeklējumam.

Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8. Personas datu glabāšanas termiņš

LVR Flote uzglabā Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūka sasniegšanai, ilgāku to glabāšanu paredzot gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti.

Datu glabāšanas termiņa noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

Beidzoties datu glabāšanas termiņam, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai iznīcināti saskaņā ar Lietu nomenklatūru un arhivēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Datu drošība

LVR Flote ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu aizsardzību.

Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

Attiecībā uz datu nodošanu ar interneta starpniecību lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta absolūta drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

10. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam dati tiek izpausti vai kam tie tiks izpausti; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums; ka pastāv tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi; visu pieejamo informāciju par datu avotu, ja dati nav saņemti no jums; informāciju par datu apstrādes garantijām, ja dati tiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju.

Jums ir tiesības lūgt mums labot jūsu datus, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu datu apstrādi. Mēs nekavējoties izpildīsim šo pieprasījumu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

LVR Flote vīzija ir būt par kvalitatīvāko ostas tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā

This site is registered on wpml.org as a development site.