SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (RBF) 2018. gada 22. maijā ir saņēmusi Bureau Veritas izsniegtu ISO 14001:2015 standarta sertifikātu, tādējādi apliecinot atbalstu vides aizsardzībai un gatavību pastāvīgi nodrošināt atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, un veikt nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.

RBF darbojas saskaņā ar 21.12.2021. apstiprināto vidējā termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2026. gadam. Stratēģijā noteiktā vides politika atbalsta RBF kapitāla daļu turētāja izvirzīto mērķi – Rīgas brīvostai kļūt par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. RBF īsteno vides politiku:

  • pilnveidojot RBF sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi;
  • nodrošinot saistošajos dokumentos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu RBF darbībās;
  • veicot pasākumus vides piesārņojuma samazināšanai.

 

RBF ir izvirzījusi sekojošu vides mērķus 2020.-2022. gadam:

  • samazināt degvielas vidējo patēriņu (l/100km) visām automašīnām par 0,5 % gadā;

  • samazināt degvielas vidējo patēriņu (l/st) uz kuģiem  par 1 % laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam;

  • nepieļaut nevienu gadījumu, kad izraisās ugunsgrēks uz kuģa, avārijas situācija uz dzelzceļa vai degvielas noplūde no kuģiem;
  • samazināt papīra dokumentu apjomu par 5% gadā.

 

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta RBF darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti. RBF darbības būtiskie vides aspekti ir saistīti ar ugunsgrēka iespējamību uz kuģa, avārijas situāciju uz dzelzceļa, degvielas noplūdes risku kuģiem kuģojot ostas akvatorijā vai atrodoties pie piestātnes, katlu mājas ekspluatāciju.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu RBF izstrādātas veicamās darbības būtisko aspektu vadībai.

Kontakti

SIA "LVR Flote"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "LVR Flote"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015