2018. gada 21. maijā SIA “LVR Flote” ir saņēmusi SIA “Bureau Veritas Latvia” sertifikātu, kas apliecina atbilstību ISO 14001:2015 prasībām, tādējādi apliecinot atbalstu vides aizsardzībai un gatavību pastāvīgi nodrošināt atbilstību vides normatīvo aktu prasībām un veikt nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā. 

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta SIA “LVR Flote” darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti:

 • Elektroenerģijas nodrošināšana no krasta elektrības pieslēguma ostas flotes kuģiem un elektroenerģijas nodrošināšana biroja ēkām Kundziņsalas 3.līnija 36 un Uriekstes iela 32a.
 • Degvielas (benzīns un dīzeļdegviela) izmantošana autotransporta un kuģu darbībai. 
 • Dīzeļdegvielas izmantošana katliekārtas darbības nodrošināšanai Kundziņsalas 3.līnija 36.
 • Ozona slāni noārdošo vielu izmantošana kondicionieros.
 • Būvniecības un bīstamo atkritumu savākšana no neiznomātajām teritorijām.
 • Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no katliekārtas Kundziņsalas 3.līnija 36 darbības.
 • Ugunsgrēka iespējamība uz kuģa, avārijas situācijas iespējamība uz dzelzceļa, degvielas noplūdes risks kuģiem kuģojot ostas akvatorijā vai atrodoties pie piestātnes, ārkārtas situācija katliekārtas darbībā.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu SIA “LVR Flote” ir izstrādātas veicamās darbības būtisko aspektu vadībai. 

 

LVR Flote izvirzītie vides mērķi 2023.gadam:

 1. Samazināt degvielas vidējo patēriņu (l/100 km) visām automašīnām par  0,5 % gadā.
 2. Samazināt degvielas patēriņu (l/st) uz kuģiem par 0,5 % gadā. 
 3. Samazināt papīra dokumentu apriti par 3 % gadā -  Stratēģijas ietvaros Flote tiecas administratīvo procesu nodrošināšanā pakāpeniski pilnībā pāriet uz dokumentu apriti elektroniskā vidē, tādējādi samazinot kopējo papīra patēriņu.
 4. Ieviest atkritumu šķirošanu. 
 5. Sekot līdzi Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotajām vides iniciatīvām un piedalīties ekoloģiskās ilgtspējas veicināšanā. 

Kontakti

SIA "LVR Flote"

Adrese: Kundziņsalas 3.līnija 36, Rīga, LV-1005

E-pasts:

Telefons: +371 66932616

SIA "LVR Flote"
kuģu piestātnes

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015